FAQ

1. Welke interne procedures doorlopen aanvragen van kentekens indien een motorframe wordt aangeboden?

Kort samengevat houdt de procedure in dat de aanvrager van een goedkeuring voor een zelfbouw motorfiets het frame en de aandrijflijn moet aanbieden voor identificatie. Wanneer is vastgesteld dat het daadwerkelijk een zelfbouwframe betreft en dat de herkomst van de aandrijflijn is aangetoond, wordt een VIN aan het frame toegekend. Wanneer de motorfiets is opgebouwd, kan deze worden aangeboden voor een technische keuring. Doorstaat de motorfiets ook de technische controle en is aan de fiscale verplichtingen voldaan, dan wordt een kenteken afgegeven.

2. Wat zijn de controleslagen die worden gedaan?

Er wordt gecontroleerd of het aangeboden frame daadwerkelijk een zelfbouw is, dat wil zeggen niet afkomstig van een fabrieksmatige — al dan niet geregistreerde – motorfiets. Er wordt gecontroleerd of de aandrijflijn identificeerbaar is en niet van diefstal afkomstig. Bij de technische keuring wordt nogmaals gecontroleerd of het voertuig nog dezelfde samenstelling heeft. Ook wordt gecontroleerd of het voertuig waarvan de aandrijflijn afkomstig is, nog een actief kenteken heeft. Indien dat het geval is, wordt aangenomen dat dit donorvoertuig een andere aandrijflijn heeft gekregen en wordt voor keuring opgeroepen.

3. Welke nummers zijn uniek voor het verkrijgen van een kenteken en worden deze gecontroleerd in een RDW systeem?

In het geval van een motorfiets zijn in elk geval het framenummer, motorbloknummer en versnellingsbaknummer uniek. Deze kunnen worden gecontroleerd in het RDW archief, buitenlandse kentekenregisters of via navraag bij de fabrikant.

4. Hoe kan een zelfde frame/bloknummer meerdere malen van een kenteken worden voorzien?

Een frame kan niet meerdere malen van een kenteken zijn voorzien. In een gekentekend voertuig kan wel een andere aandrijflijn worden aangebracht. Zoals gezegd wordt het voertuig waarvan de aandrijflijn afkomstig is, opgeroepen voor keuring, Op deze wijze kan een motorblok ook aan slechts één kenteken gekoppeld zijn. Aan de controle op dubbel gebruik van een aandrijflijn werd tot voor kort niet consequent invulling gegeven, waardoor het kon voorkomen dat één bloknummer bij meerdere voertuigen voorkwam.

5. Is het meermalen aanbieden van een frame ter verkrijgen van een kenteken strafbaar?

Artikel 51 van de Wegenverkeerswet zegt: “Het is verboden voor het verkrijgen van een kentekenbewijs opzettelijk onjuiste opgaven te doen, onjuiste inlichtingen te verschaffen en onjuiste bewijsstukken en andere bescheiden over te leggen.” Indien een reeds gekentekend frame als niet eerder geregistreerd wordt aangeboden, is dat dus strafbaar.

6. Wat is de procedure van informatie voorziening naar betrokkenen na/tijdens een identiteitscontrole van een voertuig?

Bij ieder onderzoek is het de bedoeling om de klant zo goed mogelijk te informeren. Voor  onderzoek is de RDW vaak afhankelijk van fabrieksinformatie. Helaas hebben wij geen invloed op de termijn waarbinnen een voertuigfabrikant op een informatieverzoek van de RDW antwoordt. Indien het antwoord langer dan 8 weken op zich laat wachten, wordt eigenaar geïnformeerd.

7. Hoe lang duurt het voor er uitslag moet zijn?

Er is geen vastgestelde termijn. De RDW streeft er echter naar om zo snel mogelijk uitsluitsel te geven.

8. Wat zijn de stappen die doorlopen moeten worden bij een identiteitscontrole? Wat wordt er allemaal gecontroleerd?

Kort samengevat worden bij een identiteitscontrole alle hoofdonderdelen geïdentificeerd en wordt de herkomst van die onderdelen gecontroleerd. Vaak is er geknoeid met het identificatienummer, zodat de identiteit alleen te achterhalen is via metallurgisch chemisch onderzoek.

9. Wat zijn de besluitmogelijkheden?

Een identiteitsonderzoek van een voertuig kan een de volgende resultaten opleveren:
• De identiteit is akkoord
• De identiteit is niet vast te stellen
• Er is een andere identiteit vastgesteld.

10. Welke bronnen worden voor informatie geraadpleegd?

De geraadpleegde bronnen zijn het RDW archief, fabrieksinformatie en buitenlandse kentekenregisters.

11. Wat is de doorlooptijd van identiteitscontrole op een voertuig?

Gemiddeld duurt het onderzoek 3 tot 6 uur. Wanneer een VIN of onderdeelnummer is gemanipuleerd kan het onderzoek langer duren. Het hangt af van de mate van bewerking hoe lang het chemische onderzoek duurt.

12. Wat is de aanleiding voor een identiteitscontrole?

De aanleiding voor het onderzoek is dat de RDW informatie had gekregen dat veel zelfbouwmotorfietsen zijn voorzien van andere hoofdonderdelen. Uit onderzoek van het archief bleek vervolgens dat in de loop der jaren veel motorfietsen ter keuring zijn aangeboden met een aandrijflijn, die bij een of meer andere motorfietsen behoort. Deze motorfietsen zijn opgeroepen voor een onderzoek.

13. Wat als het RDW meerdere malen een kenteken uitgeeft op dezelfde criteria?

Het RDW registratiesysteem is zodanig ontworpen dat hetzelfde framenummer nooit op meerdere kentekens voor kan komen. Dit geldt niet voor een motorbloknummer of versnellingsbaknummer. Dubbel gebruik hiervan wordt niet automatisch voorkomen. Het vervangen van een motorblok door een ander type is een wijziging die volgens Hoofdstuk 6 van de Regeling voertuigen keuringsplichtïg is. Indien de eigenaar het gewijzigde voertuig niet bij de RDW ter keuring aanbiedt, kan het gebeuren dat pas in een later stadium deze wijziging aan het licht komt. Volgens artikel 45a van de Wegenverkeerswet is de RDW bevoegd om een dergelijk voertuig ter keuring op te roepen.

14. Wat zijn de mogelijkheden van de houder/eigenaar in deze procedure?

De procedure begint bij de oproep van de RDW om het voertuig ter beschikking te stellen voor inspectie. Indien de eigenaar/houder daar geen gevolg aan geeft, kan de RDW besluiten het kenteken ongeldig te verklaren voor het rijden op de weg, overeenkomstig artikel 38 van het Kentekenreglement. De eigenaar/houder kan tegen dit besluit bezwaar maken. Wordt het voertuig wél ter beschikking gesteld en de eigenaar/houder is het niet eens met de uitslag van het onderzoek, dan kan ook daar bezwaar tegen worden gemaakt.
Tot slot kan eigenaar/houder op grond van de uitslag van het identiteitsonderzoek een civielrechtelijke procedure starten tegen degene die hem de motorfiets heeft verkocht.